Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu (domáca zabíjačka)

Domáca zabíjačka sa vykonáva v priestoroch domácnosti chovateľa (na dvore a priľahlých priestoroch, respektíve v jeho dome).

§ 23 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti o „Ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu ( ďalej len domáce zabíjačky) za podmienky, že bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred“ . o boli dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely.

Domáca zabíjačka sa vykonáva v priestoroch domácnosti chovateľa (na dvore a priľahlých priestoroch, respektíve v jeho dome). Produkty z domácej zabíjačky sú určené pre súkromnú spotrebu chovateľa, fyzickej osoby, držiteľa, vlastníka (ďalej len „chovateľ“ podľa §23 ods. 1 zákona č. 39 /2007 Z. z.) v jeho domácnosti a jemu blízkych osôb, nesmú sa uvádzať na trh za účelom predaja pre konečného spotrebiteľa. Podľa § 115 občianskeho zákona „domácnosť“ tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Podľa §§ 116 – 117 občianskeho zákona blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. 

§ 23 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, v znení neskorších predpisov 
Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu 
(1) Hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu možno zabíjať u chovateľa, ak mäso a orgány z nich získané sú určené na súkromnú domácu spotrebu, ak 

  1. je zabíjanie zvierat nahlásené regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred,
  2. sú dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania,
  3. sú dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu,
  4. sú dodržané požiadavky na vyšetrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE) podľa osobitného predpisu, ak ide o hovädzí dobytok a požiadavky na vyšetrenie na transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE), ak ide o ovce a kozy,
  5. sú dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu, ak ide o ošípané.

 (2) Za súkromnú domácu spotrebu sa považuje spotreba chovateľa a jemu blízkych osôb.

 

Ochrana zvierat počas zabíjania

Hlavnou požiadavkou pri ochrane zvierat počas usmrcovania je, že sa zvieratám nesmie spôsobiť bolesť, strach ani utrpenie. Zvieratá sa môžu usmrtiť iba po predchádzajúcom zbavení vedomia.

 

Súbory:
štvrtok, 07. február 2019, 13:26
107.78 KB
736